is / en / dk

Guðríður Arnardóttir, formaður FF, skrifar:  Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar segir m.a: Nauðsynlegt er að efla kennaramenntun til að bregðast við fækkun kennara og minnkandi aðsókn í kennaranám fyrir leikskóla og grunn- og framhaldsskóla. Ég vil benda á að kennaramenntun á Íslandi er ágæt. Auðvitað má alltaf gera betur en eins og þetta hljómar í stjórnarsáttmálanum má skilja það þannig að til þess að auka aðsókn í kennaranám verið að efla menntunina. Kennaramenntun er að lágmarki 5 ár á öllum skólastigum. Einungis fólk með meistaragráðu í sínu fagi getur hlotið starfheitið leik-, grunn- eða framhaldsskólakennari. Fagmennska í skólastarfi hefur aukist verulega á liðnum árum og þá sérstaklega kennslufræðileg nál...
Aðalbjörn Sigurðsson, kynningar- og útgáfustjóri KÍ, skrifar: Verði ekkert að gert mun alvarlegur kennaraskortur blasa við hér á landi innan fárra ára. Lítið er rætt um vandann þó öll framboð til Alþingis segist hafa áhyggjur af stöðunni.  Frá því að ég hóf störf hjá Kennarasambandi Íslands fyrir rúmum þremur árum hef ég aldrei hitt manneskju sem ekki telur kennarastarfið mikilvægt. Raunar hef ég aldrei á þeim fjörutíu og fjórum árum sem ég hef lifað hitt nokkurn sem telur það léttvægt. Kennarastarfið er eitt af lykilstörfum samfélagsins. Svo einfalt er það. En menn fara ekkert sérstaklega hátt með þessa skoðun sína. Í algerri vissu um að kennarar og menntakerfið verði einhvern veginn alltaf til staðar virðast menn hafa afar takmarka...
Þórður Árni Hjaltested, formaður KÍ, skrifar: „Kennarar hafa fengið sitt“ var haft eftir Gylfa Arnbjörnssyni, forseta ASÍ, þegar hann var spurður út í yfirstandandi kjarabaráttu grunnskólakennara. Með öðrum orðum – kröfur kennara eru óraunhæfar og engin ástæða til að leiðrétta laun þeirra á þessari stundu. Þarna stingur Gylfi enn einu sinni höfðinu í sandinn og neitar að horfast í augu við stöðu kennarastéttarinnar og skólastarfs í landinu. Kennarastéttin eldist hratt og allt of fáir kennarar útskrifast úr háskólum landsins til að fylla í skarð þeirra sem hætta. Álagið á starfandi kennara er allt of mikið sem skilar sér í auknum veikindum og atgervisflótta. Verði ekkert að gert blasir við alvarlegur kennaraskortur innan fárra...
Guðríður Arnardóttir, formaður FF, skrifar:  Ég kann Gylfa Arnbjörnssyni, forseta Alþýðusambands Íslands, litlar þakkir fyrir að rífa niður kjarabaráttu kennara sem honum finnst greinilega komin á villigötur. Kennarar krefjast þess að fá laun til jafns við stéttir með sömu menntun og ábyrgð. Þeir láta sig þó ekki dreyma um launaleiðréttingar til jafns við almennan markað, þá bæri enn meira í milli deiluaðila. Samfélag þar sem menntun er metin til launa og virðing borin fyrir þeim stéttum sem koma börnum okkar til manns, er það ekki samfélag sem við viljum byggja? Kennarar hafa fengið sitt, segir Gylfi. Þeir kennarar sem eru í kjarabaráttu þessa dagana, kenna í grunnskóla og tónlistarskóla. Meðallaun grunnskólakennara eru ...
  Tónlistarskólakennarar hafa nú verið samningslausir í rúmt ár og þó að þeir hafi vísað kjaraviðræðum sínum til sáttasemjara hefur ekkert orðið til að hreyfa við þeim. Svo mánuðum skiptir hefur samninganefnd sveitarfélaga daufheyrst við eðlilegum og sanngjörnum óskum kennara og stjórnenda í tónlistarskólum um að laun þeirra verði leiðrétt til samræmis við kjör sambærilegra hópa. Það eina sem samninganefnd sveitarfélaga hefur lagt á borðið á undanförnum mánuðum viðheldur óréttlætanlegum launamun milli tónlistarskólakennara og annarra sambærilegra hópa. Það sem mætir tónlistarskólakennurum við samningaborðið er þöggun og ótrúlegt metnaðarleysi í garð tónlistarskólanna. Það vantar ekkert upp á fögru orðin um mikilvægi tónlist...
Þann 5. október síðastliðinn héldu kennarar heimsins upp á Alþjóðadag kennara í fimmtugasta skipti, en það var árið 1966 sem Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að tileinka kennurum daginn. Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum tíma, en enn erum við þó á heimsvísu að fást við sömu vandamál og fyrir 50 árum. Enn hafa ekki öll börn aðgang að menntun, auði er verulega misskipt og fátækt er mikil. Sú sorglega staða blasir einnig allt of víða við að stúlkur eiga síður rétt til menntunar en drengir. Það er sameiginlegt verkefni allrar heimsbyggðarinnar að breyta þessu og liður í því er að Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram áætlun um að útrýma öllu misrétti og tryggja öllum aðgang að gæðamenntun. Undir þá kröfu tekur Kennarasamband Íslands heils h...
Launamun kynjanna í dag má fyrst og fremst skýra með kynskiptum vinnumarkaði. Störf sem hingað til hafa verið flokkuð sem hefðbundin kvennastörf hafa verið og eru lægra launuð en önnur. Tvær lausnir eru á þessum vanda. Fjölga karlmönnum í störfum sem hingað til hafa verið flokkuð sem hefðbundin kvennastörf. Það er tímafrekt og svo virðist sem samfélagið sofi bara ágætlega þrátt fyrir að karlar sinni síður þeim störfum sem flokkuð eru sem hefðbundin kvennastörf. Hækka laun þeirra stétta sem sinna þeim störfum sem flokkuð hafa verið sem hefðbundin kvennastörf. Það væri fræðilega hægt að gera á eftir. Til hamingju með daginn.
Sveitarstjórnir þurfa að gera upp við sig hvort þær vilja tónlistarskóla í þessu landi.  Kjarasamningar tónlistarskólakennara hafa nú verið lausir í tæpt ár eða frá 1. nóvember á síðasta ári. Í annað sinn á stuttum tíma þarf þessi minnsti kennarahópur að vera samningslaus í meira en ár áður en svo mikið sem örlar fyrir samningsvilja samninganefndar sveitarfélaga. Og enn einu sinni mætir þessi sami hópur óskiljanlegri óbilgirni og heift við samningaborðið. Viðhorf sveitarstjórnarmanna til tónlistarskólakennara sem endurspeglast í launahugmyndum samninganefndar sveitarfélaga er reiðarslag fyrir stéttina. Á árunum fyrir hrun voru laun umsjónarkennara í grunnskólum og tónlistarskólakennara sambærileg. Í byrjun árs 2019, þegar flestir...
Tónlistarskólakennarar hafa mun lægri laun en aðrir kennarahópar hér á landi. Þetta sýna launakannanir sem gerðar hafa verið undanfarin ár og nú síðast á haustmánuðum. Þessi staða á við hjá bæði kennurum og stjórnendum innan Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (FT) og staðreyndin er að laun þeirra dragast stöðugt aftur úr öðrum hópum og bilið eykst þar sem sveitarfélögin sjá sér ekki fært að semja við FT. Við þetta verður ekki unað. Kennarasamband Íslands (KÍ) krefst þess að kjör allra félagsmanna FT verði leiðrétt. Fordæmin eru til staðar. Engin rök eru fyrir núverandi launamun milli sambærilegra hópa. KÍ skorar á viðsemjendur sína, í þessu tilfelli sveitarfélögin, að koma að samningaborðinu af fullri alvöru og hlusta...
Yfirskrift Alþjóðasamtaka kennara á alþjóðadeginum þann 5. október er: „Virðum kennara að verðleikum – styrkjum stöðu þeirra“ .  Eins og allir vita verður haldið í tilefni Alþjóðadagsins og er dr. David Frost, prófessor við Cambridge-háskóla, aðalfyrirlesari þingsins. Hann hefur um langt árabil unnið að því að styðja við kennara sem breytingaafl í skólamálum og að þeir skapi og miðli faglegri þekkingu. En hvað þarf til að skólastjórnendur og kennarar valdeflist til að verða þetta breytingaafl. Valdefling felur í sér að kennarar sjálfir standi í brúnni og hafi faglega forystu í mennta- og skólamálum. Í greinasafninu sem dr. David Frost á aðild að er talað um að það verði að vera til staðar traust, virðing, skýr sýn, samvinna, s...
Ágæti félagsmaður Vinna að samkomulagi bandalaga opinberra starfsmanna við ríki og sveitarfélög um breytingar á lífeyrissjóðsmálum, sem ég undirritaði í byrjun vikunnar, hefur staðið yfir allar götur frá árinu 2009. Málin hafa verið rædd í þaula á þingum og ársfundum KÍ í gegnum tíðina, í stjórn KÍ og stjórnum og samninganefndum aðildarfélaga, út frá þeirri forsendu að réttindi félagsmanna væru ekki skert. Það er sá grunnur sem KÍ stendur á. Það er mín skoðun að hagsmunum félagsmanna sé betur borgið með því að staðfesta samkomulagið, en að gera ekki neitt. Vandinn sem við höfum glímt við í langan tíma er að mikla fjármuni hefur vantað inn í opinbera lífeyriskerfið til að standa við áfallnar skuldbindingar. Ástæðan eru vanefndir...
Lengi hefur verið litið svo á að markmið menntunar væri að víkka út hugann og að þroska nemendur til sjálfstæðis í hugsunum og athöfnum. En síðustu áratugi hefur þróunin víðs vegar í heiminum verið sú að meta menntun út frá mælikvörðum markaðslögmálanna. Litið er á skóla sem þjónustustofnanir og menntun sem verslunarvöru sem kemur meðal annars fram í samkeppni skóla um nemendur, fjölgun einkaskóla og áherslu á mælingar og árangur. Fræðimaðurinn Gert Biesta er einn þeirra sem fjallað hefur mikið um tilgang menntunar og breytingar á viðhorfum til menntunar út frá spurningunni: Hvað er góð menntun? Hann segir að sýnin á menntastofnanir sem þjónustustofnanir og menntun sem verslunarvöru horfi alveg fram hjá því meginhlutverki menntastofn...
Jafnréttisnefnd KÍ sendi á síðasta skólaári bréf til skólastjóra allra grunnskóla landinu þar sem þeir voru hvattir til að sinna og styðja við jafnréttisfræðslu í grunnskólum. Í bréfi jafnréttisnefndar sem sent var til grunnskólastjóra í nóvember 2015 var spurt hvað skólinn sé að gera varðandi jafnréttisfræðslu, þeir hvattir til að taka erindið upp með kennurum og öðru starfsfólki skólans og bent á upplýsingar um margvíslegt gagnlegt efni sem hægt er að nýta í jafnréttisfræðslu. Eftir áramót var svo grennslast fyrir um móttöku erindisins og stöðu mála. Tæplega 50 grunnskólar af um 178 svöruðu fyrirspurninni. Langflestir grunnskólanna eru með jafnréttisáætlun sem tekur bæði til kennara og nemenda og um rúmlega þriðjungur var með aðge...
Skýrslur Heildarsamtaka vinnumarkaðarins (SALEK) fjalla um launaþróun á vinnumarkaði frá árinu 2006. Í þriðju skýrslu SALEK hópsins ( Í kjölfar kjarasamninga) sem kom út nú nýverið kemur fram að laun framhaldsskólakennara hafi hækkað mest allra hópa á íslenskum vinnumarkaði, en frá árinu 2006 hafa regluleg laun framhaldsskólakennara hækkað um 85,9% á meðan laun heildarsafns allra aðila vinnumarkaðarins hafa hækkað um 78,6%. Það er rétt að framhaldsskólakennarar náðu nokkrum árangri í síðustu kjarasamningum í kjölfar verkfalls og mjög erfiðra skipulagsbreytinga á vinnutímaramma. Mikilvægt er að hafa í huga að skýrslur SALEK-hópsins setja allar grunnlínur við árið 2006 burtséð frá því hvernig launaröðun mismunandi hópa er háttað. Skoðu...
Nýverið sat ég ráðstefnu Alþjóða kennarasamtakanna (EI) og OECD. Á ráðstefnunni var m.a. rætt um skóla­þróun í OECD-ríkjunum og hvernig við getum best náð árangri í skólastarfinu. Eitt af því sem mikið er í umræðu og skoðun þessara aðila er þróun einkavæðingar og útvistunar verkefna úr skólakerfinu. Alþjóða kennarasamtökin hafa af þessu miklar áhyggjur og hafa kortlagt þessa þróun. Við þá skoðun ­hefur verið sýnt fram á að best sé að hafa skólastarfið í höndum hins opinbera því það tryggi best gæði og veiti þegnunum jafnræði. Réttur allra til náms er mikilvæg grunnmannréttindi og þau á að tryggja. Það gerum við best með því að opinberir aðilar annist og reki skólakerfi. Þetta er skoðun Alþjóðasamtaka kennara EI og KÍ. Þetta er rétt a...
Alvarleg rekstrarstaða framhaldsskólanna er augljós. Það er líka orðið ljóst að loforð um umbætur eru orðin tóm af hálfu menntamálaráðherra. Skólameistarar í framhaldsskólunum hafa nú bent réttilega á að staðan sé orðin svo alvarleg að ekki sé til inneign fyrir helstu rekstrargjöldum og jafnvel ekki heldur launum starfsfólks en laun eru langstærsti rekstrarliður framhaldsskólanna. Það er nefnilega þannig að svokölluð launastika ræður því hvernig fjármunum er úthlutað til framhaldsskólanna. Launastikan verður að endurspegla starfsmannahald hvers skóla sem getur verið nokkuð mismunandi. Meðalaldur kennara hækkar til dæmis launakostnað þar sem reyndari kennarar eru á hærri launum. Hátt menntunarstig getur að sama skapi aukið l...
Ný reglugerð – ný atriði sem þarf að vinna með Í nóvember 2015 tók gildi ný . Reglugerðin inniheldur margt nýtt er varðar öryggi, líðan og samskipti starfsfólks í vinnunni, meðal annars við aðila sem ekki er samstarfsfólk en hefur tengsl við vinnustaðinn (s.s. nemendur og foreldra). Nýja reglugerðin er mikilvæg. Í henni er sett fram skýr stefna þar sem þessum alvarlegu málefnum er sköpuð umgjörð og kveðið á um réttindi og skyldur starfsfólks og stjórnenda. Skólastjórnendum og trúnaðarmönnum í KÍ var sendur tölvupóstur í lok desember 2015 þar sem athygli var vakin á nýju reglugerðinni og gerð grein fyrir helstu atriðum. Þau eru: Ný skilgreining á hugtakinu einelti (3. gr.). Skilgreiningar á öðrum hugtökum; kynferðisleg...
Trúnaðarmenn gegna mikilvægu eftirlitshlutverki í ráðningarferli félagsmanna Kennarasambands Íslands (KÍ) á vinnustað. Skólastjórnendum ber lögum samkvæmt að gefa trúnaðarmönnum viðeigandi upplýsingar þegar staða losnar á vinnustað eða ef fyrirhugað er að bæta við starfsmanni. Gildir þetta bæði um fyrirhugaðar tímabundnar og ótímabundnar ráðningar, sbr. lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1996.1 Verði trúnaðarmaður var við að skólastjóri2 hafi ekki upplýst hann um lausar stöður að fyrra bragði áður en farið er í ráðningarferli er mikilvægt að trúnaðarmaður bendi skólastjóra á þessa skyldu hans og óski eftir því að framvegis upplýsi skólastjóri trúnaðarmann um laus störf áður en farið er í ráðningarferli. En hvað á v...
Væri ekki yndislegt að gúgla orðið KENNARI og/eða orðið SKEMMTILEGUR og fá strax á fyrstu síðu niðurstaðnanna samhengið skemmtilegur kennari? Eða skemmtilegur skóli. Eitthvað sem tengir saman kennara, nám og menntun á jákvæðu nótunum. Það væri svo sannarlega góð upplifun, og með markvissri notkun orða og orðasambanda í tjáningu kennara á netinu er hún raunhæfur möguleiki. Kennarasamband Íslands, kennarasamtök, skólar og einstakir kennarar reka samfélagsmiðla þar sem hægt er að skapa og deila innihaldi, og taka þátt í tengslaneti kennara á ýmsum nótum. Á samfélagsmiðlunum geta kennarar í sameiningu unnið markvisst að því að setja jákvæð orð og upplifun og kennara í sama flokk, með því að gjörnýta í þessum tilgangi innihald sem kenna...
Í áætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum 2011-2014 var sett fram markmið um að inntak kennaramenntunar yrði endurskoðað og háskólar hvattir til að innleiða skyldunámskeið í kynjafræði fyrir alla nemendur. Í skýrslu félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála 2013-2015, sem kom út í nóvember 2015, kemur fram að sú vinna sem farið var í við endurskoðun kennaramenntunar hafi ekki skilað þeim árangri sem vonast var til. Háskólanemum er ekki skylt að taka grunnáfanga í kynjafræði. Ástæður þess eru meðal annars taldar að flesta kennara á háskólastigi skorti grunnþekkingu í kynjafræði til að geta miðlað kynjasjónarmiðum og slíkri þekkingu til háskólanema. Þrátt fyrir að Ísland vermi toppsæti þegar kemur að jafnré...