is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar í leikskólanum Álfheimum:  Sérkennslustjóri Leikskólinn Álfheimar auglýsir eftir sérkennslustjóra í 80% starfshlutfall frá og með 10. ágúst 2017. Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem er fær um að taka að sé umsjón með sérkennslu, stjórnunarlega ábyrgð og þátttöku í stjórnunarteymi. Helstu verkefni og ábyrgð: að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu sérkennslustjóra er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskólans. hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu. veitir foreldrum...
Ungbarnaleikskólinn Ársól, Reykjavík Auglýsir eftir: Aðstoðarleikskólastjóra sem skiptist í 15% stjórnunarstöðu og 85% stöðu deildarstjóra Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 100% starf eða hlutastarf Aðstoðar matráð í 12,5% starf og afleysingar á deildum Ungbarnaleikskólinn Ársól er þriggja deilda heilsuleikskóli með um 60 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni og viðmiðum Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir. Skólinn fylgir sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 2014 og Fjöreggs NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi tæk...
Lausar eru 100 % stöður deildastjóra og leikskólakennara Heklukot er á Hellu í Rangárþingi ytra sem er um 100 km frá Reykjavík. Heklukot er 4 deilda leikskóli með um 75 nemendur frá eins til fimm ára. Unnið er eftir markmiðum Skóla á grænni grein sem fela í sér sambærilegar áherslur og í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Einnig er unnið eftir markmiðum Heilsustefnunnar sem stuðlar að heilsueflingu í leikskólasamfélaginu með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik. Í Heklukoti er leikskólakennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma, fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf. Leitað er að fagmenntuðum jákvæðum kennurum (eða öðru uppeldismenntuðu fólki), körlum eða konum, með góða samskiptahæfni, eru heilsuhraustir, hafa góða ...
Staða leikskólastjóra við leikskólann Kirkjuból í Garðabæ er laus til umsóknar. Leikskólinn er þriggja deilda og vinnur samkvæmt áherslum fjölgreindakenninga Howards Gardner. Einkunnarorð leikskólans eru virðing, vinátta og væntumþykja. Leitað er að leikskólastjóra til að leiða skólastarfið í samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn. Leikskólastjóri tekur einnig þátt í að móta skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og framsýnum hætti í samvinnu við skólaskrifstofu Garðabæjar. Helstu verkefni: Að vera faglegur leiðtogi Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskólans, stjórna daglegri starfsemi hans og hafa forgöngu um mótun og framgang stefnu leikskólans Að vinna náið með starfsfólki að því að sk...
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar í skólum í Fjarðabyggð.  Grunnskólar Nesskóli, Neskaupstað Umsjónarkennari á mið- eða unglingastig Grunnskólinn á Eskifirði Umsjónarkennari á mið- eða unglingastig Þroskaþjálfi Grunnskóli Reyðarfjarðar Grunnskólakennari Forstöðumaður í skólasel Grunnskólinn Fáskrúðsfjarðar Grunnskólakennari á yngsta stig Stuðningsfulltrúi á unglingastig Stöðvarfjarðarskóli Grunnskólakennari í almenna kennslu Annað Náms- og starfsráðgjafi í Grunnskóla Fjarðabyggðar Leikskólar Eyrarvellir, Neskaupstað Deildarstjóri Leikskólakennarar Dalborg, Eskifirði Deildarstjórar Leiksk...
Fljótsdalshérað auglýsir eftir leikskólakennurum við eftirtalda leikskóla: Leikskólinn Hádegishöfði Skólastjóri Guðmunda Vala Jónasdóttir, Sími 4 700 670 Lagarfell 5, 700 Egilsstaðir Netfang: Hádegishöfði er tveggja deilda leikskóli sem starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Megináherslur í daglegu starfi eru að efla sjálfstæði, gleði og sköpun nemenda sem og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Leikskólinn Tjarnarskógur Leikskólastjóri, Sigríður Herdís Pálsdóttir, sími 4 700 660 Skógarlönd 5, 700 Egilsstaðir Netfang: Leikskólinn Tjarnarskógur er 9 deilda leikskóli með 180 börn á tveimur starfsstöðum. Tjarnarskógur horfir til fjölgreindarkenningar Howards Gardners í starfsaðferðum sínum og ...
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar í Garðabæ: Sjálandsskóli óskar eftir að ráða sérkennara frá 1. ágúst 2017 í 80 - 100% starf. Sjálandsskóli er heildstæður grunnskóli í Garðabæ. Í skólanum eru 290 nemendur og starfsmenn eru um 60. Í Sjálandsskóla vinna allir starfsmenn saman að því að byggja upp skólastarf sem einkennist af vilja og virðingu og hafa hag nemenda að leiðarljósi. Í skólanum er lögð áhersla á samkennslu árganga í þemum og útikennslu. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að starfa að sveigjanlegu skólastarfi í teymisvinnu og samkvæmt skólastefnu Sjálandsskóla. Helstu verkefni og ábyrgð: Kennsla og skipulagning á námi nemenda með sérþarfir Greiningar og skimanir Ráðgjöf til kennara ...
75% staða náms- og starfsráðgjafa við Grunnskóla Eskifjarðar, Grunnskóla Reyðarfjarðar, Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðarskóla er laus til umsóknar. Í skólunum eru u.þ.b. 400 nemendur á aldrinu 6-16 ára. Nánari upplýsingar um skólana er að finna á heimasíðu þeirra , , og Menntunar- og hæfniskröfur: Hafa réttindi til að starfa við náms- og starfsráðgjöf. Starfsreynsla æskileg. Leiðtogahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði í starfi. Lipurð í samskiptum. Helstu verkefni eru: Persónulegur og félagslegur stuðningur við nemendur þannig að þeir eigi auðveldara með að átta sig á eigin áhugamálum og hæfileikum og setja sér raunhæf markmið. Leiðbeina nemendum um vinnubrögð í ná...
Eftirtalin störf eru saus til umsóknar við Grunnskóla Hornafjarðar veturinn 2017-2018 Umsjónarkennari á yngra stigi Íþróttakennarar bæði á yngra og eldra stig skólans. Annar í eitt ár vegna barnsburðaleyfis. Sérkennari Heimilisfræðikennari Tónmenntakennari í 50 % starf Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og eða reynslu til starfsins. Áhersla er á að umsækjandi sýni hæfni í samskiptum, frumkvæði og sé lausnamiðaður. Í Grunnskóla Hornafjarðar verða næsta vetur rúmlega 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyn...
Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar í Bláskógaskóla á Laugarvatni:  Aðstoðarskólastjóri Laust er starf aðstoðarskólastjóra við samrekinn leik– og grunn-skóla, Bláskógaskóla Laugarvatni. Starfshlutfall 100 % Starfið í skólanum er í stöðugri þróun og hefur skólinn markað sér sérstöðu í útikennslu. Skólinn leggur meðal annars mikla áherslu á samfellu á milli skólastiganna, fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám og læsi í viðum skilningi. Horft er til að hafa starfsumhverfi hvetjandi og krefjandi í senn. Teymiskennsla hefur verið í þróun sl. skólaár sem er að gefa góða raun og sér í lagi þegar horft er til samfellu á milli skóla-stiga. Aðstoðarskólastjóri mun starfa náið með skólastjóra og mun starfa í stjór...