is / en / dk

Að undanförnu hefur staðið yfir málefnavinna hjá Kennarasambandinu og aðildarfélögum í þeim tilgangi að setja fram stefnu um brýn verkefni í skóla- og menntamálum. Stefnan felur í sér baráttumál sem kennarasamtökin hafa lengi talað fyrir og haldið á lofti og er hún jafnframt útlistun á afstöðu til stefnumálanna í hvítbók menntamálaráðherra. Við teljum að líta þurfi á nám og skólagöngu barna og ungmenna sem eina heild, frá upphafi leikskóla til loka framhaldsskóla. Hér hafa samtök okkar mikið fram að færa því við störfum í öllum skólum landsins utan háskóla. Læsi Ekki þarf að hafa mörg orð um það að góð lestrarfærni er undirstaða þess að börn og ungmenni nái tökum á námi sínu og forsenda virkrar samfélagsþátttöku. Góð tök á tung...
Tónlistarkennarar skrifuðu undir nýjan kjarasamning að morgni þriðjudagsins 25. nóvember en verkfall þeirra hafði þá staðið í rétt tæpar fimm vikur. Ég fagna því að samningar hafi náðst og óska félagsmönnum í Félagi tónlistarskólakennara til hamingju með þennan áfanga. En það er auðvitað algerlega óásættanlegt að til slíkra aðgerða hafi þurft að koma. Eins er sá dráttur sem varð á því að Samband íslenskra sveitarfélaga yrði við eðlilegum kröfum hópsins um kjaraleiðréttingar óboðlegur. Kennarastarfið á að vera vel launað og eftirsótt á öllum skólastigum. Það mættu bæði ríki og sveitarfélög hafa í huga nú þegar styttist í næstu samningalotu. Stjórnendafélögin innan KÍ og Félag leikskólakennara sömdu aðeins til eins árs. Vinna við vinnumat ...
Tónlistarskólakennarar hafa nú verið samningslausir í hátt í ellefu mánuði og þar af hefur vinnustöðvun þeirra staðið í einn mánuð. Þó að kjaradeilunni hafi verið vísað til sáttasemjara í júní varð það ekki til að hreyfa við samningaviðræðum. Í marga mánuði hefur samninganefnd sveitarfélaga daufheyrst við eðlilegum og sanngjörnum óskum tónlistarskólakennara um að leiðrétta laun þeirra til samræmis við það sem samið var um við aðra kennarahópa. Með þessu háttalagi er viðsemjandinn að segja að störf tónlistarskólakennara séu minna virði en kennara á öðrum skólastigum í kennarasamtökum landsins.  Hvað er það þá sem samninganefnd sveitarfélaga hefur séð sér fært að leggja á borðið á undanförnum mánuðum? Jú, tilboð um launahækkanir sem du...
Verkfall Félags tónlistarskólakennara hefur nú staðið yfir í þrjár vikur. Verkfallið hefur að sumu leyti fallið í skuggann af verkfalli lækna þegar fjölmiðlar eru annars vegar og þar með samfélagið. Verkfall tónlistarskólakennara er staðreynd og alvarlegt mál. Það er alvarlegt í þeim skilningi að Samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur að mínu mati ekki gert neina alvörutilraun til að finna lausn á deilunni. Félag tónlistarskólakennara er eitt sjö aðildarfélaga Kennarasambands Íslands og það er ofur eðlilegt að tónlistarskólakennarar miði sig við aðra kennara sambandsins, sem og aðra sérfræðinga í samfélaginu, í sinni kjarabaráttu. Tónlistarskólakennarar krefjast þess að fá sambærileg laun fyrir sambærilega vinnu...
Kæri félagsmaður! Því miður er það svo að ýmislegt í umhverfi tónlistarskóla vekur upp þá ónotatilfinningu að samningsleysi okkar tengist utanaðkomandi þáttum og málum. Þær raddir gerast æ háværari sem segja að við séum huganlega notuð sem bitbein stjórnmálamanna í tilteknu máli auk þess sem verkfall þessa „slagkrafts-litla hóps“ sé kærkomin búbót í lok fjárhagsárs. Framgangan er í það minnsta illskiljanleg og tónlistarkennarar og millistjórnendur í tónlistarskólum eru í verkfalli: þrátt fyrir að „jafnrétti í launasetningu“ sé eitt af meginsamningsmarkmiðum sveitarfélaga, þrátt fyrir orð ráðamanna um að það sé sanngjarnt og eðlilegt að launakjör tónlistarkennara séu sambærileg launum annarra kennara, þrátt fyr...
Ég sat á dögunum fyrirlestur Dr. Maryanne Wolf sem hún kallar „We were never born to read“. Maryanne hefur rannsakað lestrarferli og lestrarerfiðleika barna út frá taugalíffræðilegum þáttum. Í fyrirlestri Maryanne kom skýrt fram að lestur er flókið lært ferli og okkur alls ekki eðlislægt. Það sem vakti mesta athygli mína voru áhyggjur hennar af minnkandi djúplestri vegna vaxandi „digital-heimi“ í lífi barna. Fyrir þá sem ekki vita er neysla tölvuleikja og sjónvarps oft kölluð „digtal-heimurinn“. Djúplestur er hins vegar sá lestur sem gerir okkur kleift að skilja og kryfja efnið betur og bæta þannig við reynslu okkar og tilfinningar í lestrinum. Maryanne sagði frá rannsóknum sem sýna að aukin neysla á hverskyns „digital-heimum“ dr...
Nýir kjarasamningar framhaldsskóla fela í sér samkomulag aðila um að undirbúa nýtt vinnumat á kennsluþættinum í ársstarfi kennara eða nánar tiltekið mat á vinnu við kennslu og námsmat í hverjum námsáfanga sem kenndur er í framhaldsskólum landsins. Vinnumatið er í undirbúningi og stýrir verkefnisstjórn honum. Fimm vinnumatsnefndir hafa verið skipaðar og vinna um þessar mundir með verkefnisstjórn að öflun gagna um vinnumat kennara á einstökum námsáföngum sem þeir kenna. Matsdæmin verða notuð við gerð svokallaðra sýnidæma samkvæmt kjarasamningi. Vinnumatið á að fara fram á faglegum grundvelli. Tilgangur matsins er að reyna að fá fyllri og sundurgreindari mynd af vinnu framhaldsskólakennara við kennslu og námsmat en gildandi ákvæði kjara...
5. október er alþjóðadagur kennara og er honum fagnað af rúmlega 30 milljónum kennara um allan heim. Alþjóðasamtök kennara (Education International) ákváðu að þema dagsins væri að þessu sinni „Unite for quality education for all“, eða „sameinumst um gæðamenntun til handa öllum“, en þetta hefur einnig verið yfirskrift átaksverkefnis sem staðið hefur allt frá alþjóðadegi kennara 2013. Með þessu vilja kennarar og stjórnendur skóla um allan heim benda á þá staðreynd að jafnrétti til náms er ekki til staðar í heiminum í dag, þrátt fyrir áætlanir Sameinuðu þjóðanna. Þessu vilja Alþjóðasamtök kennara breyta og einnig að Sameinuðu þjóðirnar haldi áfram að vinna í málinu. Tryggja þarf að allir njóti þess sjálfsagða réttar að geta menntað sig óháð...
Menntamálaráðherra fundar nú víða um Hvítbók sína. Daglega eru nú haldnir fundir um innihald Hvítbókar og leitast við að svara spurningunni um hvernig við getum bætt menntun barna okkar. Hvítbók var lengi í fæðingu og var loksins lögð fram nú í vor. Enginn höfundur eða ritstjóri er skráður ábyrgur fyrir Hvítbókinni og hvergi er vitnað beint í heimildir. Í hvítbók eru sett fram eftirfarandi markmið; Hlutfall þeirra sem ljúka prófi á tilsettum tíma fari upp í 60% árið 2018 Hlutfall þeirra sem ná grunnviðmiðum í lesskilningi PISA fari úr 79% í 90% árið 2018 Stytta nám til lokaprófs Draga úr brotthvarfi Breyta skipulagi starfsmenntunar Nám til stúdentsprófs miðist við 3ja ára námstíma Kenna...
Í viðtali við Morgunblaðið síðastliðinn laugardag fullyrðir Almar M. Halldórssonar, verkefnisstjóri PISA-könnunar hjá Námsmatsstofnun, að það sé lélegri kennslu um að kenna að Ísland dalar í niðurstöðum PISA prófa. Hann segir: „Kennslu í grunnskólum á Íslandi hefur hrakað síðan árið 2000, fátt bendir til annars“ og skellir þar með skuldinni á kennara. Ég vil fyrir hönd kennara mótmæla þessu og um leið framsetningu Morgunblaðsins sem sló málinu upp á forsíðu undir fyrirsögninni „Brýnt að bæta kennsluna“. Það er fjöldi þátta sem hefur áhrif á hvernig nemendum gengur í skóla, PISA-könnun er ekki eini mælikvarðinn sem líta ber til. Að setja þetta fram með þessum hætti er mikil einföldun og vísa ég þessari framsetningu á bug. Skoða þarf h...
  Þú í framtíðinni vilt að þú í nútíðinni lesir þessa grein og ég vona að þú gerir það. Í upphafi starfsævinnar eru lífeyrismál yfirleitt ekki efst í huga okkar. Mörgu ungu fólki finnst lífeyrismál óspennandi, flókin og leiðinleg. Upphaf lífeyristöku er í fjarlægri framtíð og þar af leiðandi okkur næstum óviðkomandi þegar við erum að stíga fyrstu skrefin á vinnumarkaði. En hvenær er þá eðlilegt að byrja að hyggja að lífeyristöku? Mörgum finnst að það hljóti að vera skömmu áður en farið er á lífeyri eða að minnsta kosti ekki mjög mörgum árum áður, hvað þá áratugum. Eftir að hafa svarað fyrirspurnum um lífeyrismál hér hjá KÍ síðastliðin ár hef ég oft hugsað um hvernig hægt væri að fá félagsmenn til þess að hugsa fyrr um lífeyrismál o...
Eins og svo margir í dag hef ég verið að rýna í fjárlagafrumvarp næsta árs. Þar er ég að glöggva mig á þeirri mynd sem er dregin af framtíð framhaldsskólans í þeirri von að eitthvað rofi til í rekstri þeirra. Því miður virðist ekki vera í farvatninu sá nauðsynlegi viðsnúningur sem þarf að eiga sér stað í rekstri skólanna frá því sem nú er. 400 milljóna viðbótarframlag til rekstrarins sem samið var um í kjarasamningunum í vor má sín lítils þegar annars staðar er skorið niður á sama tíma og gert ráð fyrir nemendafækkun langt umfram mannfjöldaspá.Þá er beinlínis talað um hagræðingu í frumvarpinu, með styttingu framhaldsskólanáms. Í frumvarpinu er vísað í Hvítbók eins og leiðarvísi inn í framtíðina. Fjárlagafrumvarp er rammpólitískt ...
  Síðustu misseri hefur Kennarasambandið unnið að því að auka og styrkja útgáfu sína. Í vor var tekin í notkun ný heimasíða sem þróuð verður áfram næstu mánuði. Einnig hefur upplýsingagjöf til félagsmanna einstakra aðildarfélaga verið efld í gegnum rafræn fréttabréf. Í dag stöndum við enn á tímamótum þegar Skólavarðan, málgagn KÍ, kemur í fyrsta sinn út sem rafrænn miðill. Félagsmenn geta nálgast blaðið í gegnum App á Apple Store og Google play en einnig í gegnum heimasíðu Kennarasambandsins á nokkrum mismunandi formum. Það á að tryggja að allir geti lesið blaðið á því rafræna formi sem þeim finnst þægilegast. Gert er ráð fyrir að blaðið komi út að fullu rafrænt fimm sinnum á skólaárinu og tvisvar til viðbótar bæði prentað og á raf...
  Í þeirri stefnu sem þing KÍ lagði sl. vor um fræðslumálin er m.a. lögð áhersla á að fræðslunefnd KÍ hafi annars vegar með höndum forystufræðslu fyrir kjörna fulltrúa í stjórnum, nefndum og ráðum KÍ og aðildarfélaga til að styrkja fólk í störfum sínum og hins vegar sameiginlega fræðslu fyrir trúnaðarmenn um hlutverk þeirra, helstu hagsmunamál stéttarinnar og það sem er ofarlega á baugi hverju sinni. Fræðslunefndin vinnur nú að undirbúningi þessa, en hana skipa Aðalheiður Steingrímsdóttir og Hafdís D. Guðmundsdóttir frá KÍ, Elín Anna Ísaksdóttir FT, Fjóla Þorvaldsdóttir FL, Guðbjörg Ragnarsdóttir FG, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir FF og Ingibjörg Kristleifsdóttir sem er fulltrúi allra stjórnendafélaganna (FS, FSL, SÍ). Markmiðið...
Tvær allmerkilegar skýrslur litu dagsins ljós nýlega. Annars vegar svokölluð Hvítbók og hins vegar Úttekt á stærðfræðikennslu í framhaldsskólum. Í Hvítbók er því af nokkurri skynsemi haldið fram að til þess að ná settum markmiðum um bættan árangur í skólakerfinu skuli ráðast í fáar en markvissar aðgerðir. Í Hvítbók kemur fram að meðalnemandi lýkur stúdentsprófi á 4,1 ári og lokaprófi af starfsbrautum á 4,7 árum. Einungis 44% nemenda hafa lokið prófi úr framhaldskóla sex árum eftir innritun og hlutfall eldri nemenda í framhaldsskólum er hátt. Nemendur í dagskólum framhaldsskóla eru 30-40% fleiri en vera ætti miðað við fjölda í árgöngum á framhaldsskólaaldri. Það þýðir að námsframvinda nemenda í framhaldsskóla er hæg. Úttekt á stærðfræ...
Reykjavíkurborg hefur birt niðurstöður PISA 2012 úr skólum eftir að úrskurðarnefnd um upplýsingamál sagði það skylt. Niðurstöður úr PISA og öðrum alþjóðlegum rannsóknum geta átt þátt í því að beina athygli okkar að sterkum hliðum íslensks skólakerfis og að ýmsum vanda. Þær geta verið tilefni til að spyrja vel ígrundaðra spurninga um hvernig við getum gert góðan grunnskóla enn betri. En PISA hefur margar takmarkanir. PISA er fyrst og fremst stöðumynd af hæfni 15 ára nemenda í einu landi til að svara tilteknum spurningum samanborið við nemendur í öðrum löndum og þetta gert á þriggja ára fresti. PISA gefur ekki svör við ástæðum munar á löndum á þeim sviðum sem mælingin tekur til. PISA tekur ekki tillit til markmiða skólastarfs í einstökum l...
Í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis, Rekstrarstaða og reiknilíkan framhaldsskóla (febrúar 2014), kemur meðal annars fram að rekstrarstaða framhaldsskólanna hafi versnað mjög á síðustu árum og halli myndast hjá flestum þeirra. Ennfremur kemur fram í skýrslunni að þar sem fjárlög ársins 2014 miða við að heildarfjárveiting til málaflokks framhaldsskóla lækki um 3,1% frá árinu 2013 sé fyrirséð að vandi skólanna muni enn aukast á þessu ári ef ekkert verður að gert. Orðrétt segir í skýrslunni: „Mikilvægt er að [mennta- og menningarmála]ráðuneytið bregðist tafalaust við bágri rekstrarstöðu framhaldsskólanna og stuðli með skýrri stefnu og forgangsröðun að auknu samræmi milli fjárveitinga og þeirrar þjónustu sem skólarnir eiga að ve...
Í fréttum var um daginn greint frá nýafstöðnum kosningum í Norður-Kóreu. Þetta virtust hafa verið góðar og friðsamlegar kosningar og úrslitin ánægjuleg, alla vega var fólkið á sjónvarpsskjánum hið brosmildasta. Ekki er verið að flækja málin að óþörfu þarna austur frá, það er einn í kjöri í hverju kjördæmi og leiðtoginn sömuleiðis. Enda ríkir gríðarleg ánægja með hann, eins og sést á því að hann fékk glimrandi kosningu, 100%, og því engin ástæða til að hafa fleiri í kjöri. Það myndi bara auka kostnað og valda óþarfa argaþrasi. Nei, það er miklu skilvirkara, ódýrara og þægilegra að sem fæstir séu að vafstra í ákvarðanatöku fyrir fjöldann, sem venjulega hefur heldur ekki kynnt sér málin nægilega vel til að taka réttar og skynsamlegar ákvarð...
Björg Bjarnadóttir, varaformaður KÍ, hefur fyrir hönd Kennarasambands Íslands sent Jafnréttisstofu eftirfarandi bréf vegna veggspjalds sem nú er dreift í skólum.    Jafnréttisstofa Bt. Kristínar Ástgeirsdóttur Borgum við Norðurslóð 600 Akureyri   Efni: Athugasemdir Kennarasambands Íslands (KÍ) við veggspjald sem er til dreifingar í skólum. Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynskiptur sem gerir það að verkum að konur og karlar vinna að mestu leyti með fólki af sama kyni. Staðalmyndir kynjanna hefta valfrelsi stúlkna og drengja þegar kemur að náms- og starfsvali og gera það að verkum að of fáar konur eru sýnilegar í valda- og virðingastöðum og fáir karlar í uppeldis- og umönnunarstörfum. Staðalmyndirnar þarf að r...
„Ég er framhaldsskólakennari. Ég hef lokið háskólanámi frá þremur mismunandi skólum í jafn mörgum löndum. Nú þegar allt bendir til þess að ég sé á leiðinni í verkfall í fyrsta skipti, er ansi líklegt að það verði líka í síðasta skipti. Ég fór nefnilega í greiðslumat,“ svo hefst grein Agnesar Óskar Valdimarsdóttur sem birtist í Fréttablaðinu og á Vísi. Agnes Ósk segir í greininni að hún hafi farið í bankann á dögunum til að kanna hver greiðslugeta hennar væri ákveddi hún að kaupa 80 fermetra íbúð. „Mánaðargreiðslur af LÍN-lánum er um 23 þúsund krónur á mánuði. Afborganir af bílaláni sem ég er með er um 25 þúsund á mánuði. Á framhaldsskólakennaralaunum er greiðslumatið mitt 0–20 þúsund krónur á mánuði. Ég hló. Ég veit ég er á lágum...