is / en / dk

Vandaðir og framúrskarandi grunnskólakennarar starfa í öllum skólum landsins. Starf okkar er margþætt og kemur inn á flestar mannlegar hliðar. Þegar unnið er með börnum og ungmennum er fátt sem kennari þarf ekki að vera inni í. Eða hvað? Ég hef velt því fyrir mér hvort kennarar, sem eru með menntun til að kenna nemendum grunnskóla, séu komnir í það hlutverk að vera inni í nánast öllu sem að nemendum snýr. Mikilvægi þess að vera vel inni í málum nemenda er án vafa gagnlegt en ég spyr mig hvort það verði til þess að kennarar taki of miklar skyldur á sínar herðar? Takast kennarar á við þætti sem eiga frekar heima hjá félagsþjónustu eða öðrum fagaðilum? Við höfum ekki farið varhluta af því að hér varð efnahagshrun og í kjölfar slík...
Hvert er hlutverk og hver er ábyrgð foreldra, nemenda og kennara í menntun þeirrar kynslóðar sem nú gengur í gegnum skólakerfið? Spurningin hér að ofan er stór og viðamikil og eins og með allar slíkar spurningar eru svörin ekki einföld, skýr og nákvæm heldur fara eftir gildismati og hugmyndum þeirra sem um hana fjalla. Þó er væntanlega hægt að vera sammála um ákveðin grundvallaratriði. Til dæmis þau að nemendur séu í aðalhlutverki og finna þurfi leiðir sem komi þeim sem best til undirbúnings fyrir framtíðina, þ.e.a.s. búi þau undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi eins og fram kemur í grunnskólalögum. Ein leið til að hugsa um þetta er að skipta ábyrgðinni upp og reyna að átta sig á hvað við viljum. Viljum við að nemendur búi við s...
Fyrir skemmstu fékk ég póst frá gömlum nemanda mínum. Sú er nú orðin móðir og á tvær ungar dætur. Þetta var einlægur og skemmtilegur póstur en í honum segir hún mér frá því að dóttir hennar, sem varð fimm ára í janúar, hafi svo mikinn áhuga á að læra að lesa. Hún segir að sig vanti einhver verkfæri til að hjálpa henni og spyr mig ráða. Að kenna ungum börnum að lesa hefur gefið mér alveg einstaklega mikið sem yngri barna kennara til næstum 30 ára. Að sjá ljósið kvikna þegar barn áttar sig á að það getur tengt saman hljóð og lesið orð er einstök upplifun. Upplifun sem verður ekki metin til fjár. Ég varð afskaplega glöð með þennan póst, ekki bara vegna þess að gamall nemandi mundi eftir mér, heldur fékk ég þarna tækifæri til að ...
Þann 8. apríl birtu DV og Pressan umfjöllun um hvaða skólar eru bestir í Reykjavík, en samanburðurinn var gerður á grundvelli samræmdra prófa. Í kjölfar umfjöllunarinnar fór fram heilmikil umræða meðal kennara sem og annarra, sem láta sig skólamál varða. Ljóst er af þeirri umræðu að margir setja spurningarmerki við slíkan samanburð. Af viðbrögðum við umfjölluninni má greina að sumir hafa eflaust upplifað hana sem árás á ákveðna skóla og þá kennslu sem þar fer fram. Sjálf er ég hlynnt því að gerðar séu úttektir á gæðum skólastarfs og fagna því þegar unnið er úr þeim með slíkum hætti. Ennfremur tel ég að slíkt sé skólastarfi til framdráttar. Margir þættir hafa áhrif Auk þess að vera með kennsluréttindi í grunn- og framhaldsskóla ...
Leikskólinn hefur þróast mikið á síðustu árum og var skilgreindur sem fyrsta skólastigið árið 2004. Í lögum um leikskóla frá árinu 2008, sem byggð er á eldri lögum, kemur eftirfarandi fram: Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri (Lög um leikskóla 2008, 1. grein, 2008). Í símenntunaráætlun Kennarasambandsins kemur fram að menntun er æviverk og mikilvægt að framboð á símenntun sé nægilegt og í sífelldri þróun. Starfsþróun kennara er lykilatriði í þeirri þróun menntamála sem við viljum sjá á komandi árum. Þegar talað er um símenntun leikskólakennara er átt við viðbótar- og framhaldsmenntun ...
...af hverju er ekki verkalýðsflokkur á Íslandi? Á baráttudegi verkalýðsins í ár blésu vindar í Reykjavík sem vöktu von um að straumhvörf í þróun íslensks samfélags gætu breyst úr draumi í veruleika. Kraftur, jarðtenging, eining og hreinn tónn var meðal þess sem andaði frá kröfugöngu og baráttufundi níu til tólf þúsunds manns á Ingólfstorgi. Þessa hreinu orku liggur á að virkja svo sannur tónn verkalýðsins megi fylla upp í holann hljóm stjórnmála í dag. Rödd verkalýðsins þarf að heyrast í stjórnmálum til að skapa það jafnvægi sem er nauðsynlegt öllu samhengi. Gangverk heildarinnar er stopp sökum ójafnvægis í stjórnunarteymi landsins. Vanstillt súrefnisdælan veldur í senn hættulegum þrengingum og útvíkkunum í blóðrásarkerfi samfél...
Ragnar Þór Pétursson kennari skrifaði pistil sem birtur var í Kjarnanum á baráttudegi verkalýðsins, 1. maí, undir fyrirsögninni „Eru kennarar mjólk?“. Þannig háttar til að ég les iðulega það sem Ragnar skrifar og er honum oft sammála. Þetta er í fyrsta skipti sem ég svara skrifum hans og ég hefði gjarnan viljað að það væri vegna þess að ég væri honum enn einu sinni sammála – en því miður er ekki svo. Í pistli sínum leggur Ragnar Þór út frá grein í Skólavörðu Kennarasambands Íslands þar sem fjallað er um erindi Gunnars Steins Pálssonar almannatengils á nýafstöðnum ársfundi KÍ um ímynd kennara. Ragnari Þór finnst erindið greinilega frekar asnalegt, auk þess sem hann gefur í skyn að Gunnar Steinn sé ómerkilegur pappír, maður sem aðalleg...
...áfangi hefur náðst, en gera má betur! Ágætu félagsmenn! Enn erum við landsmenn að karpa um launakjör og réttláta skiptingu þjóðartekna. Endurreisn samfélagsins eftir bankahrunið er ekki lokið. Skólastarf í landinu er enn í fjársvelti. Kennarar, eins og margir Íslendingar, hafa þessi ár frá hruni axlað ábyrgð, tekið á sig kjaraskerðingar og lagt sitt af mörkum í endurreisn landsins. Ríkisstjórnin hefur stjórnað landinu í tvö ár og boðar nú loks afnám hafta. Við Íslendingar erum rík þjóð. Ég er þeirrar skoðunar að endurskoða þurfi skiptingu þjóðartekna milli landsmanna. Kennarar hafa lengi borið skarðan hlut frá borði. Segja má að kjarasamningar sem gerðir voru á liðnu ári sé fyrsta skrefið í átt til leiðréttingar. En það ...
Leiðtoga- og samskiptanámskeið fyrir börn á aldrinum 10 til 13 ára þar sem unnið er með hestum hefur skilað góðum árangri. Nemendurnir takast á við spennandi og eflandi verkefni þar sem komið er inn á samskiptafærni, félagsfærni og framkomu. Markmiðið með námskeiðinu er að bæta líðan nemenda og efla sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd. Við kennum þeim að bera ábyrgð á gerðum sínum og þau læra að taka tillit til annarra. Nemendurnir læra um leið undirstöðuatriði hestamennskunnar og að umgangast hesta af öryggi og óttaleysi. Hugmyndin er að þau finni fyrir vellíðan með hestinum í íslenskri náttúru og læri um leið að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, sjálfum sér og öðrum. Síðast en ekki síst er markmiðið að þeim þyki vænt um lífið því he...
Nú nýlega hafa grunnskóla-kennarar samþykkt

Read more ...

Það eru fjölmargar leiðir sem hægt er að fara til að efla læsi leikskólabarna og tækifærin eru mýmörg. Í gegnum leik gefast ýmis tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á þróun læsis hjá börnum. Lykillinn er að nota þau tækifæri sem gefast í öllu starfi leikskólans til að leggja grunn að læsi og þá sérstaklega hljóðkerfisvitund, lesskilning og orðaforða. Nám í gegnum samskipti barna, þ.e.a.s. að börn læri hvert af öðru, er mikilvægt og því þarf áhersla að vera lögð á umræður, hópavinnu og samvinnu barna og fullorðinna. Jafnframt þarf að skapa aðstæður þar sem börn nálgast viðfangsefnið, læsi, út frá mismunandi sjónarhornum og vinna með það á fjölbreyttan hátt. Aðferðir eins og samræður, frásagnir, leikir, söngur, skapandi vinna og vettva...
Á síðasta ári endurnýjuðu öll aðildarfélög Kennarasambandsins kjarasamninga sína. Það er vart ofsögum sagt að samningaviðræðurnar hafi gengið brösuglega. Sú staðreynd að fimm af sjö aðildarfélögum KÍ neyddust til að hóta eða beita verkfallsvopninu, sýnir það. Til upprifjunar þá voru félagsmenn Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í framhaldsskólum í verkfalli drjúgan hluta marsmánaðar 2014. Í þeirri deilu náðust samningar í byrjun apríl. Félag grunnskólakennara fór í eins dags verkfall síðasta vor, en samningar náðust áður en verkfallið varð umfangsmeira. Félag leikskólakennara náði að semja þremur dögum fyrir boðað verkfall. Þá var komið að Félagi tónlistarskólakennara (sem í dag heitir Félag kennara- og stjórnenda í tónlis...
Í skólastefnu KÍ kemur fram að kennarar eiga að vera faglegir forystumenn í sínu starfi, þeir eru sérfræðingar á sviði menntamála sem kenna, miðla og virkja nemendur í þekkingarleit. Leikskólakennarar leiða faglegt starf í leikskólum. Þeir leggja línurnar, forgangsraða verkefnum og velja leiðir og verkefni sem skipta verulegu máli fyrir börnin og kennara sem fyrir eru í skólunum. Þeir vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla, skólastefnu Kennarasambands Íslands, menntastefnum sveitarfélaga, skólanámskrám og deildarnámskrám svo eitthvað sé nefnt. Fjölbreytt verkefni En hvað gerir leikskólakennarann að fagmanni? Það er ótalmargt sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga og sinna á hverjum degi. Þeir þurfa til að mynda að hafa þarfir ól...
Vísbendingar eru um að stór hópur ungmenna geti ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla hafa komið mörgum á óvart og uppi eru ýmsar hugmyndir um hvað valdi því. Breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu síðustu árin eru hugsanlega ein af orsökunum. Áður fyrr lögðu margir áherslu á að börn þeirra væru orðin læs áður en skólagangan hæfist. Foreldrar greiddu gjarna fyrir heimakennslu ef ekki gekk sem skyldi að kenna ungviðinu að lesa. Í þá daga var minni afþreying í boði og til dæmis ekki úr mörgu að velja þegar sjónvarpsefni var annars vegar né aðgangur að þeim heimi sem tölvur nútímans bjóða upp á. Sama gildir um íþrótta- og tómstundastarf sem er mun fjölbreyttara nú en á árum áður. Lestur á því í mikilli samkeppni við ýmiss ...
Vaxandi tekjumunur meðal þjóða heimsins hefur víðtæk áhrif á samfélag okkar og efnahag. Aukið misrétti veldur efnahagslegum samdrætti og helsta skýringin er sú að sá hluti samfélagsins sem stendur höllum fæti getur ekki fjárfest í menntun. Aðgerðir sem draga úr ójöfnuði skapa bæði réttlátara samfélag og sterkari efnahag. Þetta er meginniðurstaða í nýrri skýrslu frá OECD sem var birt 9. desember síðastliðinn. Vert er að hugleiða þetta vegna þess að ójöfnuður hefur gríðarleg áhrif á menntun og þar með lífsfkomu fólks. Efnahagslegur ójöfnuður er nú um stundir meiri en verið hefur í 30 ár í flestum ríkjum OECD. Auðugasti 10 % hluti samfélagsins fær 9,5 sinnum meira í sinn hlut en sá 10% hluti sem minnst hefur. Á níunda áratug síðustu a...
Nú hafa félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara, Félagi stjórnenda í framhaldsskólum og Félagi grunnskólakennara kosið um fyrirliggjandi vinnumat. Niðurstaða er að félagsmenn FG samþykktu vinnumatið og heldur því kjarasamningur þeirra með öllum launahækkunum sem um var samið. Samningurinn gildir út maí 2016. Félagsmenn KÍ í FF og FS sem starfa hjá ríkinu og Tækniskólanum höfnuðu nýju vinnumati en það var hins vegar samþykkt í Verslunarskólanum og Menntaskóla Borgarfjarðar. Þetta merkir að samningar FF og FS við ríkið og Tækniskólann eru nú lausir. Samninganefndir þessara aðila hafa þegar hist og farið yfir málið. Framundan er að gera nýja samninga og er stefnt að því að vinna við það hefjist svo fljótt sem auðið er. Orðræðan ...
Í aðdraganda kjarasamninga, efnahagsumhverfi og launaþróun Í febrúar sl. kom út skýrsla heildarsamtaka vinnumarkaðarins, Í aðdraganda kjarasamninga, efnahagsumhverfi og launaþróun. Markmiðið með útgáfunni er að gera upplýsingar um launaþróun liðinna ára og um helstu efnahagsstærðir öllum aðgengilegar. Helsta viðfangsefni þess hluta skýrslunnar sem fjallar um launaupplýsingar er greining á launaþróun stærstu launþegahópa landsins frá nóvember 2006 til september 2014. Félagsmönnum KÍ er í því samhengi skipt í tvo hópa. Annar hópurinn hefur ríkið sem sinn stærsta viðsemjanda (KÍ-ríki) en hinn hópurinn sveitarfélögin (KÍ-sv.fél.). Í fyrrnefnda hópnum eru því félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara og í Félagi stjórnenda í framhal...
Varla líður sá dagur að ekki sé hann kenndur við hagsmuni eða hugðarefni einhvers hóps í samfélaginu. Þykir mörgum nóg um og fæstir nenna að klæðast fjólubláu vegna dags himinsins eða tileinka sér boðskap dags þríhjólsins svo skálduð séu upp dæmi. Dagur leikskólans er þó uppáhaldsdagur margra og tugþúsundir Íslendinga, stórra og smárra, fagna honum með áþreifanlegum hætti um allt land. Tæp 20 þúsund leikskólabörn eiga væntanlega 40 þúsund foreldra og þar með 80 þúsund afa og ömmur og miðað við 2.5 barn á heimili þá erum við að tala um 30 þúsund systkini. Starfsmenn leikskólanna eru í rúmlega fimm þúsund stöðugildum og sveitarstjórnarfólkið sem allt brennur fyrir leikskólamálin á sínum stað hefur örugglega fagnað Degi leikskólans. ...
Nú í upphafi þorra óska ég ykkur öllum gleðilegs árs og vona að árið verði okkur gæfuríkt og til velfarnaðar. Það er hætta á að mánuðirnir framundan einkennist af óvissu og átökum á vinnumarkaði. Nánast allir kjarasamningar eru lausir eða við það að losna og margar stéttir horfa til þess að sækja sér verulegar kjarabætur eða leiðréttingar. Meðal annars er horft til nýgerðra kjarasamninga lækna í þessu sambandi, en samningar sem við kennarar gerðum í fyrra hafa einnig verið nefndir sem rök fyrir því að hægt sé að hækka laun ýmissa stétta langt umfram það sem stjórnvöld og atvinnurekendur segja að svigrúm sé til. Ljóst er að margar stéttir munu því ekki fá það sem þær sækjast eftir án átaka. Það gleymist alltof oft í þessari umræðu a...
Verkfallsbrot og viðurlög við þeim Samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna er þeim sem verkfall beinist gegn óheimilt að stuðla að því að afstýra því með aðstoð einstakra félagsmanna þess félags sem að verkfallinu stendur. Framhaldsskólakennarar voru sem kunnugt er í þriggja vikna verkfalli á síðasta ári í aðdraganda kjarasamningsins þann 4. apríl og á þeim tíma var stéttinni óheimilt samkvæmt lögum að sinna verkum sem tengdust starfi þeirra og skyldum. Þar með talið voru ferðir með nemendur sem hafa færst mjög í vöxt á liðnum árum. Vitað er að nokkrir skólar voru með slíkar nemendaferðir fyrirhugaðar þetta vor, ýmist tengdar einstaka kennslugreinum eða sérstökum verkefnum. Í einhverjum tilfel...