is / en / dk


Netfang stjórnar Félags framhaldsskólakennara er stjornff@ki.is.

 

AÐALMENN:

Guðríður Arnardóttir formaður Kennarahúsinu gudridur@ki.is

 

Guðjón H. Hauksson Menntaskólanum á Akureyri gudjon@ma.is

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir Borgarholtsskóla hannabjorg@bhs.is

Helga Jóhanna Baldursdóttir Tækniskólanum hjb@tskoli.is

Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir Menntaskólanum við Sund slilja@msund.is

 

VARAMENN:

Baldvin Björgvinsson 1. varamaður Fjölbrautaskólanum í Breiðholti bbj@fb.is

Óli Njáll Ingólfsson 2. varamaður Verzlunarskóla Íslands oli@verslo.is

Simon Cramer Larsen 3. varamaður Fjölbrautaskóla Suðurnesja simon.cramer@fss.is

 

Fundargerðir stjórnar Félags framhaldsskólakennara má finna hér:  

 

Eftirfarandi stefna var samþykkt 29. ágúst 2014 en hún byggir á samþykktum aðalfundar 20. – 21. mars sama ár.

Samþykktir aðalfundar:

 • Félag framhaldsskólakennara leggur áherslu á lýðræðislega starfshætti, jafnrétti og ábyrgð í störfum. Fagmennska, siðareglur kennara og samheldni eru þeir hornsteinar sem byggja ber á.
 • Félagið tekur virkan þátt í samstarfi innan Kennarasambandsins og gætir hagsmuna félagsmanna. Félagið á samstarf við önnur samtök launafólks á Íslandi og tekur virkan þátt í starfi Norrænu kennarafélaganna.
  • Félagið skal jafnframt taka þátt í alþjóðlegu samstarfi kennara eftir tilefnum.
  • Félagið kalli reglulega eftir úrvinnslu efnis frá þátttöku KÍ á alþjóðavettvangi
  • Félagið kalli reglulega eftir því efni og úrvinnslu þess sem þátttaka KÍ í alþjóðlegu samstarfi á að skila samtökunum.
 • Á vegum félagsins eru tvö stöðugildi. Formaður er í fullu starfi. Stjórn metur á hverjum tíma hvernig hinu stöðugildinu er best varið.
 • Félagið forgangsraðar verkefnum svo að stöðugildi og fjármunir nýtist sem best í þágu félagsfólks og leggur áherslu á skýra og einfalda meðferð við erindum og málum.
 • Félagið starfrækir erindrekstur við félagsdeildir í framhaldsskólum í þeim tilgangi að efla virkni í deildum. Erindrekar eru tengiliðir félagsdeilda og stjórnar félagsins.
 • Félagsdeildir eru grunneiningarnar í skipulagi Félags framhaldsskólakennara. Félagsdeildir vinna að hagsmunamálum félagsmanna á vinnustað í samstarfi við félagið og Kennarasamband Íslands.
 • Félagið leggur áherslu á að starfsumhverfi í framhaldsskólum sé í samræmi við lög og reglur um vinnuvernd, lög um jafnrétti kynjanna og jafnrétti í víðu samhengi. Kynjasamþætting skal höfð að leiðarljósi í öllum ákvörðunum og stefnumótun félagsins. Þannig skuli allar stefnumótandi ákvarðanir og fjárútlát miða við jafnan rétt kynjanna.
 • Félagið styrkir félagsdeildir fjárhagslega og nýtir fjármuni sem best.
 • Félagið fjallar um siðareglur kennara og notkun þeirra í ræðu og riti.

Á tímabilinu 2014 - 2018 er lögð áhersla á eftirfarandi verkefni:

 • Að styrkja stöðu og sjálfsákvörðunarrétt FF innan KÍ og auka þekkingu félagsmanna á starfi FF og KÍ með því að:
  • Formaður gæti hagsmuna FF innan KÍ og komi sjónarmiðum stjórnar FF á framfæri innan KÍ.
  • Hafa áhrif á þróun og starfsemi Kennarasambands Íslands.
  • Stjórn og formaður gæti að sjálfstæði aðildarfélaga verði unnið að breytingum á lögum KÍ
 • Að gera kannanir á viðhorfum félagsfólks til félags-, kjara-, skóla- og starfsumhverfismála á eigin vegum og í samstarfi við Kennarasambandið, með því að:
  • Könnun verði framkvæmd einu sinni á kjörtímabilinu og unnin vorið 2016. Niðurstöður könnunar verði rýndar og gerðar tillögur um úrbætur þar sem það á við.
 • Að efla umfjöllun og umræðu um kennarastarfið og skólamál á eigin vegum og í samstarfi við Kennarasambandið, með því að:
  • Félag framhaldsskólakennara haldi málþing um starf framhaldsskólakennarans í breyttu umhverfi. Þar skuli fjallað um menntun og starfsumhverfi framhaldsskólakennara.
  • Stjórn og formaður FF taki virkan þátt í umræðum um rannsóknir og matá framhaldsskólanum, eins og hvítbók um umbætur í menntun , Stöðu stærðfræðikennslu í framhaldsskólum, PISA og Talís.
 • Að efla umfjöllun og umræðu um kennarastarfið og skólamál í samfélaginu. Með því að:
  • Senda reglulega fréttatilkynningar og ályktanir er varða ýmis málefni sem eru í brennidepli á hverjum tíma.
  • Hvetja félagsmenn til reglulegra greinaskrifa um fagleg, kjaraleg og félagsleg málefni og starfsumhverfi framhaldsskólakennara.

Fræðslu- og kynningarmál

 • Að hafa með höndum fræðslu- og upplýsingamiðlun fyrir félagsfólk á eigin vegum og í samstarfi við Kennarasambandið.
 • Gefa út kynningarefni fyrir nýja kennara um félagsmál og kjaramál á eigin vegum og í samstarfi við Kennarasambandið.
 • Að hafa með höndum fræðslu fyrir trúnaðarmenn á eigin vegum og í samstarfi við Kennarasambandið. Sérstök fræðsla verði skipulögð fyrir nýja trúnaðarmenn.
 • Að gefa út fræðslu- og upplýsingaefni fyrir félagsdeildir.
 • Að hafa með höndum fræðslu fyrir forystufólk félagsdeilda. Markmið fræðslu verði meðal annars að styðja forystufólk til í deildum. Að hvetja til aukinnar faglegrar umræðu um kennarastarfið innan félagsdeilda.
  • Kynningarefni fyrir nýja kennara skuli alltaf vera aðgengilegt á vef félagsins og uppfært reglulega.
  • Félagið sjái til þess að kynningarefni um stjórnsýslulög og réttindi og skyldur opinberra starfsmanna verð aðgengilegt á vef KÍ.
  • Rauða eplið komi út að minnsta kosti einu sinn í mánuði og þess gætt að í Skólavörðunni sé komið á framfæri málefnum er snerta framhaldsskólastigið.
  • Félagið standi fyrir reglulegri fræðslu fyrir félagsmenn.
  • Kenni aðferðir og þjálfi fulltrúa í stjórn, samninganefnd og samstarfsnefndum um samningatækni og samningagerð.

Félagsmál

 • Að erindrekar heimsæki félagsdeildir a.m.k. einu sinni á ári og haldi fundi með forystufólki deilda eða almenna félagsfundi eftir tilefnum og aðstæðum og þar séu skipulagðir svæðafundir með forystufólki félagsdeilda um félagsmál og kjaramál til að efla tengsl milli deilda.
  • Formaður FF ásamt fulltrúa úr stjórn eða samninganefnd félagsins sinna erindrekstri á kjörtímabilinu og heimsækja hverja félagsdeild. a.m.k. einu sinni á ári.
  • Haustið 2015 skuli skipulagðir svæðafundir félagsdeilda.
 • Að unnið sé eftir jafnréttis- og eineltisáætlunum í framhaldsskólum og að félagsfólk verði meðvitað um þær og notkun þeirra.
 • Að tryggja að í skólunum séu fyrir hendi skýrir verkferlar um meðferð mála sem varða áreitni, þ.m.t. kynferðislega áreitni, einelti og ofbeldi í starfi þannig að ljóst sé hvert skal leita með mál og hvernig þau eru unnin.
  • Árlega skuli kallað eftir greinagerð frá hverjum skóla um framkvæmd eineltis- og jafnréttisáætlana, niðurstöður dregnar saman og sendar á félagsmenn.
  • Veita árleg jafnréttisverðlaun til þess skóla sem hefur skarað fram úr er varðar úrbætur í jafnréttismálum.

Kjara- og réttindamál

Samninganefnd FF skoði gagnrýnið launaþróun samanburðarhópa og kalli eftir leiðréttingu í gegnum forsendunefnd ef þurfa þykir á grundvelli greinar 14 í kjarasamningi.

Samninganefnd FF taki til endurskoðunar þær greinar í kjarasamningi sem lúta að hinum ýmsu réttindum félagsmanna, veikindarétti, orlofsrétti og fleira – beri saman við réttindi félagsmanna í BHM og hafi um slíkt samstarf við önnur aðildarfélög Kennarasambandsins.

Hugað sé sérstaklega að því að skýra ákvæði um vinnutíma námsráðgjafa í næstu kjarasamningum og hvernig fjallað er um störf þeirra.

Félagið geri kannanir meðal félagsmanna um líðan á vinnustað og stjórnunarhætti á hverjum stað og kynni niðurstöður fyrir stjórnendum. Framúrskarandi stjórnendur í framhaldsskólunum verði verðlaunaðir sem hvatning til góðra verka.

Sérstök verkefni næstu tveggja ára:

Veturinn 2014 – 2015

 • Þungi vinnu félagsins fer á haustönn í gerð og kynningu vinnumats sem verður lagt í atkvæðagreiðslu í febrúar 2015. Á haustönninni skuli erindrekstur miða að fræðslu um nýtt vinnumat og vinnu að því til félagsmanna og skuli kallað eftir þeirra viðhorfum til hinna ýmsu mála er það varða.
 • Ljúka aðlögun kjarasamnings að breyttu vinnumati, verði nýtt vinnumat samþykkt.
 • Hefðbundinn undirbúningur kjarasamninga verði nýtt vinnumat fellt.

Veturinn 2015 – 2016

 • Undirbúningur kjarasamninga 2016 – vinnufundur samninganefndar í ágúst 2015.
  • Þar - verða lögð drög að endurskoðun kjarasamnings og uppfærslu. Samninganefnd rýni í kjarasamning FF og beri saman við samninga BHM og annarra aðildarfélaga KÍ.
 • Svæðafundir félagsdeilda haldnir haustið 2015.
 • Stjórn endurskoði starfsáætlun sína árið 2016

 

Tengt efni